Erzurum Kongresinin Önemi Nedir?(23 TEMMUZ 1919)

Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin girişimleriyle bölgedeki Ermeni tehlikesine karşı toplanmıştır. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür asla parçalamaz olduğu belirtildi.(Misak-ı Milli’de aynen yer aldı.) İlk defa hükümet kurulmasından bahsedilmiş ve ilk defa  9 kişilik Temsil Heyeti seçilmiştir. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir. Milli Meclisin derhal toplanması ve hükümetin …

Devamını Oku »

Amasya Genelgesi ve Önemi Nedir? (22HAZİRAN 1919)

M. Kemal ,Rauf Orbay, Refet Bele,Ali Fuat Cebesoy ve Kazım Karabekir  toplantı yaparak , aldıkları kararları genelge olarak yayınlamışlardır. Vatanın ve milletin bağımsızlığının tehlikede olduğu belirtilmiştir. Miletin geleceğini ,milletin azim ve kararı kurtaracaktır denildi. Osmanlı hükümetinin görevini yapmadığı ve bu durumun milletimizi yok saydığı belirtilmiştir. Milletimizin sesini dünyaya duyuracak her …

Devamını Oku »

Havza Genelgesinin Önemi Nedir?(29 MAYIS 1919)

M. Kemal  Havza’ya gelince askeri ve sivil mülki amirlere gönderdiği bildirilerle, işgallerin protesto yapılmasını, mitingler  düzenlenmesini , ülkemizin içinde bulunduğu durumun millete anlatılmasını , İstanbul hükümetine protesto telgraflarının  çekilmesini istemiştir. NOT: M. Kemal 15 Mayıs 1919’da İzmir’in Yunanlılar tarafından  işgal edilmesinden sonra 16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruyla Samsun’a doğru yola çıkmış …

Devamını Oku »

Paris Barış Konferansının(18 Ocak 1919) Önemi Nedir?

İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini nasıl paylaşacaklarını kararlaştırmak  için Paris’te toplandılar. Daha önce İtalya’ya verilen Batı Anadolu  Yunanistan’a verildi. İtalya’ya: Güneybatı Akdeniz , Fransa’ya: Urfa,Maraş,Antep,Suriye ve Lübnan, İngiltere’ye : Irak, Filistin ve Boğazlar bırakılmıştır. Yunanlılar  Paris Barış Konferansının kendilerine verdiği yetkiyle 15 Mayıs 1919 ‘da İzmir’i işgal etmiştir.

Devamını Oku »

Azınlıkların Kurdukları Cemiyetler

Mavri Mira: Rumlar tarafından kuruldu. İstanbul Patrikhanesi yönetir. İzmir ve Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmak istemektedir. Etnik-Eterya Cemiyeti:Rumlar tarafından Yunanistan sınırlarını genişletmek için kuruldu. Pontus Rum Cemiyeti:Doğu Karadeniz’de eski Rum Pontus Devletini tekrar canlandırmak için Rumlar tarafından kuruldu. Ermeni Taşnak –Hınçak Cemiyeti: Ermeniler tarafından Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla  faaliyet göstermiştir. …

Devamını Oku »

Mondros Ateşkeş Antlaşmasının(30 Ekim 1918) Önemi Nedir?

Osmanlı Devleti bu antlaşmayla fiilen sona ermiştir. Antlaşmanın  7.Maddesi “İtilaf Devletleri kendi güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa , istedikleri bölgeyi  işgal edebileceklerdi “ çok ağır bir madde olup ülkenin her an işgalini mümkün hale getirmiştir. Altı vilayette bir Ermeni Devleti kurulması için zemin hazırlanmıştır. İşgallerin başlamasıyla  bölgesel direniş …

Devamını Oku »

1.Dünya Savaşının Genel Sonuçları Nelerdir?

Osmanlı İmp.,Rus Çarlığı, Avusturya-Macaristan İmp.   ve  Alman İmp.  yıkılarak yerlerine milli devletler kuruldu. Litvanya, Çekoslovakya, Polonya, Yugoslavya, Macaristan ve Avusturya bağımsız birer devlet olarak  ortaya çıktı. Cemiyet-i Akvam(Milletler Cemiyeti) kuruldu. Yenilen devletlerde rejim değişiklikleri meydana gelmiştir. I. Dünya Savaşından en karlı İngiltere ve Fransa çıkmıştır. I. Dünya Savaşı’nın sonunda yenilen …

Devamını Oku »

1.Dünya Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Nelerdir?

İtilaf devletleri ile yenilen devletler arasında şu antlaşmalar olmuştur. Varsay-Almanya ,     Sen Jermen-Avusturya ,     Triyanon –Macaristan,    Nöyyi-Bulgaristan, Sevr-Osmanlı Devleti NOT:Mondros ateşkes antlaşması Osmanlı Devletini I. Dünya savaşından çıkaran ateşkes antlaşmasıdır. Sevr antlaşması hazırlanana kadar bu antlaşma yürürlüğe girmiştir.

Devamını Oku »

Kanal Cephesinin Önemi Nedir?

Almanların isteğiyle açılmıştır.(Süveyş Kanalında) Mısır İngiltere’den geri alınacaktı. Ve İngiltere’nin Uzak Doğudaki sömürgeleriyle bağlantısı kesilecekti. Fakat savaşı kazanamadık ve İngiltere Suriye’ye kadar ilerledi ve Suriye cephesinin açılmasına neden oldu.

Devamını Oku »

Çanakkale Savaşının Önemi Nedir?

500 Bin den fazla insan ölmüştür. Osmanlı Devletinin galip geldiği tek cephedir. İtilaf devletleri boğazları geçemeyip Rusya’ya yardım götüremeyince Rusya’da Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Sovyet Rusya kurulmuştur. M. Kemal’in bu savaşlarda gösterdiği başarılar onun  kurtuluş savaşında lider olmasını sağlamıştır.

Devamını Oku »

internetten para kazanma yolları